Sepowskie uprawnienia i szkolenia

Uprawnienie SEP to termin ściśle związany z elektryką. Sepowskie uprawnienia są potwierdzeniem kwalifikacji danego pracownika. Są one nadawane wraz z obyciem stosownego szkolenia oraz zdaniem egzaminu końcowego.

SEP uprawnienia – podstawowe informacje

Jak wspomniano powyżej, sepowskie uprawnienia to dokument, który nadawany jest kursantowi po zaliczeniu przez niego egzaminu końcowego. Lista ośrodków prowadzących tego typu szkolenia dostępna jest na stronie Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Co ważne, zróżnicowania tematyka kursów, jak również możliwość ich odbycia zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej znacznie zwiększa ich dostępność. Ponadto, szkolenia skierowane są do osób, które dopiero wkraczają na rynek pracy, jak również tych, które pracują w zawodzie od lat. W pierwszym przypadku, uprawnienie SEP jest często jednym z wymagań stawianych potencjalnym pracownikom podczas rozmowy kwalifikacyjnej, w drugim przypadku – zdobycie uprawnień daje możliwość zmiany stanowiska lub awansu.

SEP uprawnienia – rodzaje

Uprawnienia SEP mogą być nadawane w zakresie eksploatacji lub dozoru nad instalacjami, sieciami oraz urządzeniami elektroenergetycznymi i gazowymi. Ponadto, uprawnienia można podzielić na elektryczne, energetyczne oraz gazowe, które oznaczone są odpowiednio symbolami G1, G2 oraz G3.

Uprawnienia SEP G1

Uprawnienia SEP G1 nadawane są wraz z ukończeniem i zaliczeniem egzaminu z tematyki związanej z eksploatacją lub dozorem nad urządzeniami, instalacjami oraz siecią elektroenergetyczną. Ponadto, w ramach kursów G1 wyróżnia się dodatkowe opcje, które dotyczą choćby urządzeń i instalacji oraz sieci o napięciu mniejszym lub większym niż 1 kV, urządzeń do elektrolizy, sieci elektrycznego oświetlania ulicznego czy urządzeń elektrotermicznych, wojskowych i uzbrojenia.

Uprawnienia SEP G2

Kursy i certyfikaty G2 dotyczą obsługi i dozoru nad urządzeniami, instalacjami oraz sieciami cieplnymi. Uczestnicy szkoleń mogą decydować się tematykę związaną między innymi z turbinami parowymi i wodnymi, urządzeniami służącymi wentylacji i klimatyzacji, urządzeniami ratowniczo-gaśniczymi oraz piecami przemysłowymi, kotłami parowymi, wodnymi czy gazowymi.

Uprawnienia SEP G3


Sepowaskie uprawnienia G3 obejmują dozór i eksploatację urządzeń instalacji oraz sieci gazowych, w tym między innymi: turbin gazowych, przemysłowych odbiorników paliw gazowych czy urządzeń służących do produkcji paliw gazowych i generatorów gazu.